Projektet Ohtsedidh

Ohtsedidh -samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh är ett treårigt (2017-2020) samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum. Projektet har ett nära samarbete med Idre sameby.

Utöver de ingående parterna finansieras projektet av Kulturrådet, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Sametinget.

Ohtsedidh är sydsamiska och betyder att söka eller leta (efter någonting). I det här fallet samiska kulturyttringar i Mellansverige. 

Syften

Först och främst syftar projektet till att synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv och historia utanför dagens renskötselområde, vilken är en del av den större gemensamma historien. För en större allmänhet är det samiska kulturarvet en närmast okänd del av vår historia. Även inom det samiska samhället är medvetenheten låg om den samiska historien i Mellansverige.

Det andra syftet är att skydda de fysiska spåren i landskapet. Bara det som är känt kan skyddas! Risken är stor att samiska lämningar och kulturmiljöer skadas vid exploateringar av den enkla anledningen att vi inte känner till dem. Särskilt skadligt är det moderna skogsbruket där markberedning riskerar att utplåna de ofta diskreta lämningarna, exempelvis efter kåtor.

Det tredje syftet är att främja samarbetet över länsgränserna. Ett sådant samarbete ter sig också naturligt när det gäller att dokumentera ett mobilt kulturarv, vilket det samiska i mångt och mycket är. Kartläggningen av det samiska kulturarvet ger också en möjlighet till kunskapsutbyte med hembygdsföreningar, privatforskare och samiska organisationer.

Bilder