Ohtsedidh lea prosjeekte mij edtja vååjnesinie darjodh jïh daajroem vedtedh saemien kultuvreaerpien bïjre olkebielien daanbeajjetje båatsoeburriedajvem. 

Saemien åålmege gååvnesovveme låångkege raajeste Gaske-Sveerjesne. Jïh maaje jïjnjh gaaltijh dellie læjhkan daejrebe vaenie saemien kultuvrehistovrijen bïjre dennie dajvesne. 

Ij leah barre akte saemien histovrije: Saemieh gïeh jielieh jïh hööllestih jïh jealeme jïh hööllestamme fïereguhte sijjine.  Gaajhkh laehpieh fïereguhte laakan loedth dovne arkijvine jïh aaj eatnamisnie.

Gïeh lin dah åarjelsaemieh jïh guktie dej kulturaerpie vååjnesasse båetieh?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Har du frågor eller funderingar kring Ohtsedidh?

GÅ TILL KONTAKTFORMULÄR